vm (2)
df (2)
eh (1)
ve (1)
hakka (1)
pm (1)
fashion (1)