df (2)
vm (2)
pm (1)
fashion (1)
eh (1)
ve (1)
hakka (1)